پایه موبایل نیم و اندازه کامل ارتفاع قفسه قابل تنظیم ساختار ناقص برای بسته بندی