خدمات سیستم

در حال حاضر سه نوع فروش واحدهای خدمات: پیش فروش سرویس متوسط - فروش خدمات و پس از آن - فروش خدمات.

1. پيش - بخش خدمات فروش. تیم را خط keepon ساعت 24 x 7 customer.provide محصولات serviceabout دقیق.

بخش خدمات فروش 2.Medium. تیم willcontrol فرآیند تولید checkingthe کیفیت بسته بندی اطلاعات و بازرسی کالا در حال بارگذاری.

3 پس از آن - بخش فروش. تیم بازخورد و نظرات به موقع و به طور موثر، reporttoQuality بازرسی گروه اداره می کند. آنها خود را برای حل مشکل تلاش خواهد شد. همچنین ما می خواهم برای به روز رسانی اطلاعات ما محصولات جدید به مشتریان در هر ماه تنها.