اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
دوستان عروسی هدیه شبکه رک
Oct 12, 2016

گام به سال و پایان سال وارد فصل ازدواج در حال حاضر، افراد جدید استفاده جدیدی پیدا باید برای کوچک مبلمان، لوازم خانگی کوچک، حق? تشکیل یک خانواده جدید وجود خواهد داشت بسیاری از باقی مانده اطراف معشوقه های تند و زننده باور کنم؟ Itand #39; s خوب! جدید باید کمی ذخیره سازی مبلمان چند منظوره رک بازی را در نظر می.

نه تنها اتاق نشیمن، اتاق خواب، آشپزخانه و بالکن می تواند مطابقت مشخصات چندین سبک های مختلف ذخیره سازی قفسه کوچک باقی مانده برای جمع آوری داخل خانه خود را به محض این که فضای زیادی فضای کوچکتر می شود، باز بطری کشش عسل شراب قرمز است تا پاپ.