اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
را انتخاب کنید و نوع کاستور
Oct 12, 2016

بلبرینگ علاوه بر تمایز اندازه مواد تفاوت وجود دارد. بارهای مختلف تعیین مشخصات کاستورهای بزرگتر نیاز به الزامات بار بالاتر از مشخصات کاستورهای و استفاده های مختلف تصمیم گیری مواد چرخ کاستور, زیر کاستورهای مواد مختلف ویژگی های عملکرد های مختلف این ویژگی عملکرد تعيين مناسب برای استفاده از آن را فراهم.