درب کابینت درب کابینت های فلزی درب های فلزی قابل تنظیم با ظرفیت تحمل 45 کیلوگرم درب شیشه ای، درب فلزی، درب های نوسان به همان اندازه که می خواهید. قفل سایبر یا 3 نقطه قفل